Warunki Korzystania Ze Strony Internetowej

Korzystanie ze strony

Wchodząc na tę stronę, Klient wyraża zgodę oraz zrozumienie warunków korzystania z tej strony oraz jakiegokolwiek materiału zamieszczanego na niej.

Klient oświadcza wobec Trade24 (dalej: „Firma”), że jest uprawniony do korzystania ze strony i wykorzystywania informacji dostępnych na stronie.

Firma zastrzega sobie prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania dowolnych elementów strony lub Warunków Korzystania ze Strony Internetowej wedle własnego uznania w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez konieczności informowania o tym Klienta.

Zmiany wprowadzane do tychże Warunków Korzystania obowiązują od momentu ich opublikowania. Kontynuowanie korzystania ze strony internetowej poprzedzone wprowadzeniem wspomnianych zmian oznaczają, że Klient akceptuje te zmiany.

Dostęp

2.1 Strona ta oraz informacje, narzędzia i materiał, który zawiera, nie są przeznaczone do dystrybucji lub użytku przez jakąkolwiek osobę bądź podmiot będący mieszkańcem, rezydentem lub znajdujący się w obszarze jurysdykcji, w którym wspomniana dystrybucja, publikacja, udostępnianie czy wykorzystywanie byłoby niezgodne z prawem lub regulacjami prawnymi, lub w którym korzystanie ze strony internetowej poddawałoby Firmę lub jej oddziały konieczności rejestrowania lub licencjonowania w obrębie owej jurysdykcji. Uzyskując dostęp do jakiejkolwiek części strony internetowej, Klient wyraża zgodę by nie wykorzystywać tej strony w sposób, który narusza, koliduje lub ogranicza dostęp innych użytkowników do tej strony; nie wysyłać, wyświetlać czy przesyłać jakiekolwiek materiałów za pośrednictwem tej strony, które byłyby fałszywe, obraźliwe, szkalujące, wygrażające, niecenzuralne, nieprawne lub które naruszają prawa dowolnej innej osoby w dowolnym miejscu świata.

Zrzeczenie się gwarancji

3.1 Firma nie przedstawia swojego stanowiska odnoście rezultatów, które mogą być otrzymane w związku z korzystaniem z tej strony, usług, informacji czy zawartości tejże strony.

Klient korzysta ze strony na własną odpowiedzialność. Zawartość i dostęp do informacji są zależne od decyzji Firmy.

3.3 Firma nie gwarantuje dokładności, kompletności, bezpieczeństwa ani aktualności zawartości, informacji lub usług dostępnych na lub za pośrednictwem strony internetowej, ani wyraźnie, ani domniemanie, bez podania konkretnego powodu.

3.4 Firma, jej licencjodawcy oraz dostawcy, w pełnym, dozwolonym przez prawo zakresie zrzekają się wszystkich poręczeń, wyraźnych i dorozumianych, ustawowych lub innych, włączając w to (lecz nie ograniczając się do nich) dorozumiane gwarancje handlowe, nienaruszalne przez osoby trzecie prawa oraz przydatność do dowolnego celu.

3.5 Informacje zdobyte przez Klienta ze strony internetowej nie zapewniają żadnego poręczenia, chyba że jest to wyraźnie ujęte przez Firmę w Warunkach Korzystania ze Strony Internetowej.

1. Prywatność

4.1 Polityka prywatności Firmy zarządza wykorzystywaniem informacji zebranych od lub zapewnionych przez Klienta na tej stronie. Jakiekolwiek dane osobowe dostarczone Firmie przez Klienta będą traktowane jako poufne i rozpowszechniane jedynie w obrębie Firmy, jej oddziałów oraz partnerów biznesowych i nie będą ujawnione osobom trzecim, za wyjątkiem legalnych i regulacyjnych postępowań. Systemy monitorowania aktywności na stronie internetowej również mogą zbierać dane z wyszczególnieniem stron, które zostały odwiedzone, sposobu, w jaki zostały odnalezione, częstotliwości odwiedzin na stronie itp.. Informacje które otrzymuje Firma wykorzystywane są do poprawy zawartości strony internetowej oraz mogą być wykorzystane przez Firmę w celu kontaktu z Klientem za pomocą odpowiednich środków, oraz by zapewnić Klientowi informacje, które Firma uzna za przydatne dla niego.

2. Ograniczenie odpowiedzialności

5.1 Firma nie odpowiada i zaprzecza wszelkiej odpowiedzialności za stratę, odpowiedzialność, szkody (bezpośrednie, pośrednie czy będące konsekwencją), szkody osobowe lub wydatki dowolnego charakteru poniesione przez Klienta lub jakąkolwiek osobę trzecią, które mogą być powiązane z dostępem i użytkowaniem strony internetowej, jakichkolwiek informacji zawartych na niej, danych osobowych Klienta czy danych i informacji przesyłanych w systemie Firmy. W szczególności, zarówno Firma jak i jakiekolwiek osoby trzecie czy dostawca danych nie odpowiadają w żaden sposób Klientowi ani żadnej innej osobie, firmie lub korporacji za jakąkolwiek stratę, odpowiedzialność, szkody (bezpośrednie, pośrednie czy będące konsekwencją), szkody osobowe lub wydatki dowolnego charakteru będące wynikiem opóźnień, niedokładności, błędów lub pominięć w jakichkolwiek informacjach czy dla jakichkolwiek czynności podjętych w związku z nimi czy nimi spowodowanych, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonania, przerwania lub zakończenia tychże czynności.

6. Własność Intelektualna

6.1 Znaki handlowe, nazwy, logo oraz znaki usługowe (nazywane zbiorczo „Znakami Handlowymi”) wyświetlane na tej stronie są zarejestrowanymi oraz nierejestrowanymi znakami handlowymi Firmy lub osoby trzeciej, do których mogą należeć Znaki Handlowe znajdujące się na stronie internetowej. Żadnej zawartości strony internetowej nie należy interpretować jako przyznanie przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji czy prawa do wykorzystania jakichkolwiek znaków handlowych zamieszczanych na stronie bez pisemnego pozwolenia otrzymanego od Firmy lub osoby trzeciej. Wykorzystanie przez Klienta Znaków Handlowych wyświetlanych na stronie internetowej, czy jakiejkolwiek innej zawartości tejże strony, za wyjątkami opisanymi w warunkach korzystania, jest ściśle zabronione.

6.2 Klient może pobierać zawartość strony internetowej jedynie dla własnego użytku i niekomercyjnych powodów, lecz żadne modyfikacje czy reprodukcja informacji nie jest dozwolone. Zawartość strony, włączając jakiekolwiek zdjęcia, tekst, wykonywalny kod oraz układ graficzny nie mogą być rozpowszechniane, reprodukowane, wyświetlane publicznie, pobierane, modyfikowane, ponownie wykorzystywane, ponownie wysyłane czy wykorzystywane w inny sposób za wyjątkiem sytuacji opisanych tutaj, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Firmy. Klientowi nie zezwala się, do żadnego celu, publikowania, dystrybuowania, modyfikowania, kopiowania, przesyłania, ponownego wykorzystania, ponownego wysyłania czy używania zawartości strony dla publicznych czy komercyjnych celów, włączając tekst, obraz, zagrania audio, video, bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Firmy. Wszystko, co Klient przesyła na stronę internetową, staje się własnością Firmy, może być użyte przez Firmę do jakichkolwiek legalnych celów oraz podlega ujawnieniu jak uznane za stosowne przez Firmę, włączając w to jakiekolwiek organy regulacyjne lub prawne, którym Firma podlega. Firma zastrzega sobie prawa do kopiowania i własności znaków handlowych wszystkich materiałów zamieszczonych na tej stronie oraz będzie egzekwować te prawa w pełnym zakresie.

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits