HANDEL NA RYNKU SPOT

Na rynku spot, znanym również jako rynek kasowy lub środków pieniężnych, aktywa są wymieniane na gotówkę i niezwłocznie dostarczane. Tutaj instrumentem finansowym jest oferta rynkowa w aktualnej cenie. Na tym rynku, faktyczne przeniesienie środków finansowych towaru następuje w X + 2 dni robocze. Oznacza to, że dostawa towaru i gotówki musi być dokonane w dwa dni robocze od daty zawarcia transakcji.

Istnieje wiele korzyści z handlu na rynku spot, które obejmują:

  • Wymóg dolny kapitału
  • Łatwość w obsłudze
  • Niskie koszty transakcji
  • Stałe zmiany rynku
  • Dostęp do wolumenów handlowych

Handel na rynku spot dostarcza wiele dochodowych możliwości inwestycyjnych, więc dlaczego nie spróbujesz?

TERMINOLOGIA RYNKU SPOT

Idąc dalej, istnieje kilka określeń, które trzeba oswoić w celu lepszego zrozumienia, jak działa handel na rynku spot:

Value date: Data realizacji warunków transakcji. Ten czynnik jest brany pod uwagę, gdy zachodzą nieporozumienia wynikłe z wahań rynku w czasie wyceny.

Spot date: Data wykonania transakcji zakupu lub sprzedaży

Spot Price: Cena, po której sprzedawany jest realny towar, papiery wartościowe, waluta w określonym czasie i określonym miejscu na warunkach natychmiastowej dostawy.

Spot Contract: Bezpieczny obrót towarem lub walutą rozliczeniową.

Cross rates: Kurs wymiany między dwiema walutami. Uważa się, że kurs krzyżowy nie jest standardowym kursem w kraju, w którym kwotowana jest para walutowa. Na przykład, w Stanach Zjednoczonych, kwotowanie GBP/CHF byłoby uważane za kurs krzyżowy, natomiast w Wielkiej Brytanii i Szwajcarii para ta byłaby jedną z głównych par walutowych.

JAK DZIAŁĄ RYNEK SPOT

Rynek spor to całokształt transakcji odbywających po cenie na towar obecny tu i teraz. Transakcje na rynku spot przewidują dostawę towarów ciągu dwóch dni od daty płatności. Transakcje dokonywane na rynku spot, w większości przypadków, mają charakter spekulacyjny, więc często nie dochodzi do dostawy towaru. Oferty spot są szeroko rozpowszechnione w rynku Forex, dzięki czemu liczba operacji na rynku walutowym spot uczyniło ten rynek najbardziej dynamicznych i najbardziej nasyconym kapitałem na świecie. Osoby i firmy na całym świecie niezmiennie wymieniają jedną walutę na drugą.

Najbardziej popularnym rodzajem kontraktu na rynku spot jest CFD.

CFD (kontrakt na różnicy wartości) - transakcja dokonywana jest na podstawie rachunku zysków i strat, opiera się na różnicy między ceną otwarcia a ceną zamknięcia transakcji.

CFD na osnowie spot, oparty jest na wszystkich giełdowych i pozagiełdowych platformach na świecie. Handlowcom są udostępnione do pracy: pary walut, surowce i towary, akcje i giełdowe indeksy.

DLACZEGO WARTO ZROZUMIEĆ RYNEK SPOT

Łatwo jest pomylić rynek kasowy z rynkiem kontraktowym z powodu ich zależności. Różnica między cenami spot i cenami kontraktów terminowych wynika z czasu. Jest to konieczne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ to determinuje prognozy rynkowe związane z cenami kontraktów terminowych.

Rynek spot może funkcjonować, tam gdzie jest infrastruktura. Rynek ten powinien być:

Zorganizowany: Towary i instrument finansowe są notowane na giełdzie i prawdopodobnie zmieniają ceny obowiązujące na rynku.

Pozagiełdowy: Na rynku pozagiełdowym, transakcje dokonywane są bezpośrednio między dwiema stronami, zatem nie podlegają prawom wymiany. Warunki umowy są ustalane między dwiema stronami i mogą być niestandardowe. Cena może nie zostać ustalona.

SŁOWO PRZESTROGI

Ceny Spot mogą być niezwykle niestabilne w ciągu dnia handlowego, a bazowanie jedynie na rynkach walutowych może być niezwykle ryzykowne, ponieważ wystawia on przepływ pieniędzy na niekorzystne zmiany wartości walut. Mimo to wielu inwestorów sporo zarobiło na rynku kontraktów Spot, czemu więc nie spróbować?

Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits