Deklaracja Ryzyka Rynku Forex

Niniejsza deklaracja ujawnienia ryzyka ma na celu zapoznanie z ryzykiem i ostrzeżeniami, związanymi z handlem obcymi walutami (dalej: Handlem Obcymi Walutami), indeksami i innymi instrumentami finansowymi. Handel Obcymi Walutami z wykorzystaniem dźwigni finansowej jest uważany za handel wysokiego ryzyka częściowej lub całkowitej utraty środków. Tak więc, Handel Obcymi Walutami jest odpowiedni dla osób posiadających wiedzę w danej dziedzinie działalności i zaznajomionych ze stosowanymi w niej zasadami i terminologią, a także dla ludzi, w pełni zdającymi sobie sprawę z ryzyka związanego z takim handlem.

Ponieważ usługi Handlu Obcymi Walutami zapewnia rynek Forex, nadaje się on tylko dla osób, które są w pełni świadomie wszystkich zagrożeń związanych z takim handlem i ryzykiem całkowitej utraty środków w krótkim okresie czasu. Zatem powinieneś poważnie pomyśleć o tym, czy odpowiada Ci taki handel i wziąć pod uwagę posiadaną wiedzę, potrzeby i wymagania finansowe, a także osobiste preferencje. Między innymi, powinieneś zwrócić szczególną uwagę na następujące aspekty:

 • Wahania kursów obcych walut i rynków finansowych są spowodowane aktualnym kursem wymiany walut i różnicą między stopami procentowymi różnych walut. Czasami te wahania mogą być bardzo nagłymi i przewidzieć ich stopień, czas trwania, kierunek może nie być możliwe.
 • Znaczna część zainwestowanych w kredyt środków może doprowadzić do sytuacji, w której mała a przy tym dość szybka zmiana cen rynkowych doprowadzi do zysków lub strat, których wysokość będzie bardzo znacząca w porównaniu do wielkości posiadanych środków zdeponowanych na koncie Forex lub może spowodować znaczną, lub całkowitą utratę posiadanych środków w krótkim okresie czasu.
 • Przy dokonywaniu transakcji związanych z usługami Handlu Obcymi Walutami świadczonymi przez Forex, część kosztów transakcji jest zawarta w różnicy między ceną kupna i sprzedaży instrumentów finansowych powiązanych z transakcją. Ta część kosztów jest sumowana i może osiągnąć znaczne rozmiary.
 • Broker Forex publikuje ogólne informacje i wiadomości odnoszące się do kursów wymiany walut lub innych instrumentów finansowych, w tym informacje publikowane przez źródła informacji dostępne szerokiej publice. Musisz zdać sobie sprawę, że firma nie może sprawować kontroli nad takim informacjami rozpowszechnianymi przez niezależne zewnętrzne źródła informacji. Tak więc, takie informacje mogą okazać się nieprawdziwe i niewystarczające dla podejmowania kroków, w szczególności do podejmowania decyzji w zakresie możliwości zawarcia transakcji lub rezygnacji z niej. Ponadto dana informacja nie może być traktowana jako porada, zalecenie, opinia lub wykorzystywana w całości do handlu Forex, jak i podjęcia jakichkolwiek transakcji w szczególności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści i wiarygodność tych informacji.
 • Z uwagi na charakter handlu Forex, zalecamy, aby inwestować tylko taką wielkość środków, które możesz stracić i pod żadnym pozorem nie ryzykować swoich oszczędności lub środków niezbędnych do życia, lub zabezpieczenia osobistych potrzeb.
 • Jeśli masz wątpliwości co do tego, czy odpowiada Ci handel na Forex, radzimy skontaktować się z niezależnym doradcą finansowym. Spółka nie udziela żadnych porad finansowych, w tym porad dotyczących możliwości transakcji i / lub rezygnacji z nich i / lub spraw odnoszących się do opodatkowania.
 • Handel Obcymi Walutami zależy od komputerów, komunikacji i internetu, i dokonywany jest za ich pośrednictwem. W takiej sytuacji operacje handlowe w systemie mogą być zawieszone lub zakończone bez powiadomienia z przyczyn niezależnych od brokera. Jeśli operacje handlowe będą zawieszone, Spółka ma prawo, ale nie obowiązek zamknąć otwarte transakcje bez uprzedzenia klientów po przystępnych cenach odzwierciedlających aktualne wartości rynkowe. W takim przypadku klient rezygnuje z wszelkich roszczeń odnoszących się do tej kwestii, a przedstawiciel Forex nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez klienta z powodu siły wyższej lub innych zdarzeń losowych, które miały miejsce podczas prowadzenia handlu w systemie, a nie zależnych od Spółki. Pamiętaj, jeśli połączenie Twojego komputera z systemem zostanie zerwane, operacje handlowe będą kontynuowane.
 • Zalecamy zapoznanie się z pracą aplikacji umożliwiających handel, aby za sprawą swojego nieprawidłowego działania lub braku wiedzy o wykorzystaniu poleceń nie spowodować niepożądanych strat.
 • Klient musi mieć pewność, że jego Handel Obcymi Walutami nie narusza prawa lub aktów normatywnych. Ponadto, klient musi zapewnić wykonanie wszelkich innych zobowiązań prawnych wynikających z wykorzystania handle poprzez system. W ten sposób odpowiedzialność za działanie lub odrzucenia ich, włączając wszystkie operacje związanych z wpłatą lub wypłatą gotówki za pomocą karty kredytowej, jak i ochronę haseł konta handlowego klienta, leży na kliencie.
 • W Handlu Obcymi Walutami i na kontraktach terminowych nie obowiązują ogólnie przyjęte przepisy oraz zasady inwestowania, a więc ryzyko związane z tymi transakcji jest znacznie wyższe. Prawdopodobieństwo poniesienia strat lub zysku lub w wyniku Handlu Obcymi Walutami zależy od zmian międzynarodowych kursów, które między innymi zależą od wpływu zmian politycznych i gospodarczych w regionie, przy wykorzystaniu odpowiednich walut. Wpływ ten może być istotny i decydujący dla okoliczności, warunków i ceny danej waluty lub indeksu. Ekstremalne warunki rynkowe lub różne ograniczenia techniczne mogą doprowadzić do sytuacji, w której wszelkie handlowe instrukcje (np, "stop loss" lub "limit") nie będą miały zastosowania lub będą niemożliwe, w rezultacie czego klient w krótkim czasie poniesie straty (w celu ich uniknięcia należy stosować się do wyżej podanych wskazówek).
 • Broker Forex nie jest zobowiązany do zapewnienia stałej możliwości do pracy z różnymi walutami i / lub instrumentami finansowymi i ma prawo do wypowiedzenia dostarczania usług w przyszłości.
 • Ceny aktywów bazowych, przedstawione na rynku międzybankowym oraz na rynkach, na których transakcje nie są zależne od Spółki, mogą podlegać znacznym wahaniom. Proponowane ceny zależą od wahań danych, bez względu na zdolność klienta do otwarcia lub zamknięcia transakcji, lub od jej ceny. Okres intensywnych wahań może doprowadzić do sytuacji, w której inwestor na rynku Forex może znaleźć się w sytuacji, że nie będzie w stanie wykonać żądnej transakcji, ocenić wartości otwartych transakcji, ustalić prawidłowej ceny lub stopnia podjętego ryzyka. Oferty Spółki mają orientacyjny charakter, są wiążące i nie zawsze pokrywają się z ofertami innych firm biorących udział w Handlu Obcymi Walutami.
 • Klient powinien pamiętać, że Handel Obcymi Walutami oferowany przez Spółkę, odbywający się na Forex, jest niezależny od działalności audytorskiej giełdy i że wypełnienie zobowiązań Spółki wobec klienta związanych z dokonywanymi przez niego transakcjami, nie realizuje izba rozrachunkowa lub niezależne osoby trzecie. W przypadku niewypłacalności lub odmowy płatności klient może ponieść straty.
Password must be 6 to 15 characters long,
and must contain at least 2 or 4 character types:
symbol, lowercase, uppercase or digits